Publicatievoorwaarden

STANDAARD PUBLICATIEVOORWAARDEN VOOR  BIJDRAGEN AAN OUTDOORINFO MAGAZINE

Deze voorwaarden zijn van toepassing op bijdragen aan het blogplatform van De Publicist.

1. DEFINITIES

DE AUTEUR: de maker van de Bijdrage die de Bijdrage aan De Publicist ter publicatie heeft aangeboden.

DE BIJDRAGE: de door de Auteur ingeleverde bijdrage voor publicatie door De Publicist, inclusief eventuele foto’s, tekeningen of andere
illustraties.

DE PUBLICIST: OutdoorInfo Magazine.

PUBLICATIE: iedere uitgave van de Bijdrage door De Publicist, ongeacht in welk medium en/of op welke drager.

2. D E A U T E U R

a. De Auteur verklaart dat het Werk een eigen oorspronkelijk werk is en dat hij de volledige beschikking heeft over het auteursrecht zodat met deze licentie geen rechten van derden worden geschonden. De Auteur vrijwaart De Publicist tegen alle aanspraken en schade  indien de verklaring in dit artikel niet juist blijkt te zijn;

b. De Auteur zal de met De Publicist overeengekomen richtlijnen en aanwijzingen volgen.

3. D E B I J D R A G E

a. De Bijdrage wordt door De Publicist geaccepteerd als deze naar het oordeel van de redactie van de Publicatie voldoet aan de gestelde of gebruikelijke kwaliteit en voorwaarden.

b. De Bijdrage, de BLOG van De Publicist, is bedoeld voor het publiceren van eigen teksten van de auteur. Het is dan ook niet toegestaan teksten van derden te plaatsen mits er schriftelijke toestemming van de rechthebbende auteur vooraf aan de publicatie is gegeven. Dat geldt ook voor deelpublicaties. Met het plaatsen van een tekst verklaart de
auteur/inzender dat het auteursrecht van de te publiceren tekst uitsluitend bij hem/haar rust en dat met plaatsing geen rechten van derden worden geschonden. De publicaties, met de daar bijbehorende foto’s of afbeeldingen, mogen geen van de volgende rechten op rusten:
I. Auteursrecht ©,
II. Portretrecht
III. Merk(en)recht ®

c. Omwille van de leesbaarheid van de Bijdrage adviseren wij maximaal 600 woorden.

d. De Bijdrage mag maximaal 3 dofollow links bevatten.

e. De bijdrage zal zonder aangeven permanent worden gepubliceerd. Dit houdt in dat zolang het platform OutdoorInfo.nl publiekelijk toegankelijk is, de Bijdrage getoond zal worden.

4. D E P U B L I C I S T

a. De Publicist behoudt zich het recht voor teksten te verwijderen indien zij in strijd met de wet, of smadelijk, discriminerend, of anderszins ongepast zijn, dit laatste ter beoordeling van de redactie van De Publicist. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te verwijderen indien daar gegronde juridische aanwijzingen voor zijn;

b. De Publicist stelt een degelijke spelling- en grammaticacontrole voor inzending van de te publiceren tekst zeer op prijs. Dat komt zowel de site als de lezer en u als auteur ten goede.

5. D E L I C E N T I E

a. De Auteur verleent door het inleveren van zijn Bijdrage aan De Publicist een algehele en voortdurende exclusieve licentie op de exploitatie van het auteursrecht op de Bijdrage. Deze licentie omvat alle bevoegdheden die tot het auteursrecht behoren voor alle landen van de wereld. De Auteur machtigt De Publicist om jegens derden alle uit het auteursrecht
voortvloeiende rechten uit te oefenen ter bescherming en handhaving van die rechten, zowel in als buiten rechte.

b. De Auteur verklaart dat het Werk een eigen oorspronkelijk werk is en dat hij de volledige beschikking heeft over het auteursrecht zodat met deze licentie geen rechten van derden worden geschonden. De Auteur vrijwaart De Publicist tegen alle aanspraken en schade indien de verklaring in dit artikel niet juist blijkt te zijn.

c. Indien de Auteur zelf of middels derden zijn Bijdrage (deels) wenst te publiceren, zal hij daarvoor toestemming vragen aan De Publicist. De Publicist zal hieraan meewerken zolang zijn exploitatiebelangen daarmee niet worden geschaad.

d. De Publicist behoudt zich het recht voor om het door de Auteur aangeleverde werk (blog incl. beeldmateriaal) desgewenst ook te publiceren op websites die onder beheer vallen van OutdoorInfo Magazine.

Alle omschreven en beschreven bovenstaande voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen. Wijzigingen worden onderstaand gepubliceerd en bij publicatie hiervan treden direct in werking.